הבמאב היזאמ לאינד רקוחה ייוסינ

.פוקסורקימ תרזעב הארנה ריעז יאת-דח םייח לעב איה הבמאה

:תואבה תולאשה תא היזאמ לאינד קדב וייוסינב
?הבמאה את לש םייחה יכילהת םויקל יחרכה ןיערגה םאה
?הבמאה אתב ןיערגה לש וידיקפת םהמ

.תולאשה לע תונעל היה לוכי ןהיפ לעש תודבועה 3 ןהמ םייוסינה יפ לע ראת

הירלובטצאב גנילרמאה לש ויוסינל הרזח